La Diputació de Lleida atorga un ajut al programa RESPIR de la Federació ALLEM

02 / 02 / 2017 

El President de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, acompanyat entre altres, del  president de la Federació ALLEM, Antoni Mateus, ha anunciat el suport de la corporació al programa RESPIR de la Federació atorgant-li una aportació de 50.000 euros.
El programa RESPIR consisteix a oferir als cuidadors no professionals (pares, germans o altres familiars) de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament un servei de descans de mínim 24 hores amb pernoctació inclosa.

Què és el servei de RESPIR?
Amb el projecte RESPIR, la Federació ALLEM vol donar resposta a una necessitat creixent de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament (DID), i les seves famílies, a la Província de Lleida. 
Els pares, germans, o altres familiars, cuidadors no professionals, poden trobar-se amb situacions més o menys puntuals de dificultat, o impossibilitat, de tenir cura de les persones amb discapacitat intel·lectual que tenen al seu càrrec, per diferents causes: per tenir més d’un familiar amb discapacitat a càrrec, per problemes de salut del cuidador o altre familiar, per situacions d’estrès familiar, o per motius laborals o econòmics. 
El servei de RESPIR (suport familiar) consisteix en que una entitat dedicada als serveis de suport per a persones amb discapacitat, es fa càrrec de la persona amb discapacitat intel·lectual durant vint i quatre hores, o més, incloent activitats de lleure i/o atenció diürna, àpats i pernoctació; quan el seu cuidador no professional ho necessita, de manera puntual i amb caràcter excepcional.
Des de l’any 2011 i fins avui no hi ha hagut la possibilitat de crear places noves, subvencionades o concertades per la Generalitat de Catalunya, per serveis de suport d’atenció diürna o d’habitatge, per persones amb DID.
Aquest fet ha provocat que hi hagi cada vegada més famílies que es facin càrrec directament dels seus familiars amb DID i que hi hagi una demanda creixent de serveis de RESPIR.
Alhora, des de l’any 2012 ha desaparegut la possibilitat, per la família o cuidador, de rebre una subvenció per un servei de RESPIR amb pernoctació, amb dotació provinent de la recaptació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
Per aquests motius ALLEM ha presentat a la Diputació de Lleida el projecte RESPIR, amb el que s’ha estat treballant, des de l’any 2015, quan es va proposar i aprovar a la Taula d’entitats d’Economia Social de la Diputació de Lleida.
Amb aquest ajut la Federació ALLEM podrà oferir a les famílies, que tenen a càrrec una o més persones amb discapacitat intel·lectual, un servei d’atenció a la persona amb discapacitat, per un període mínim de 24 hores, amb pernoctació, en un recurs residencial i d’atenció diürna especialitzat, per millorar la qualitat de vida familiar.
Beneficiaris. Qui en podrà gaudir?
Famílies residents a la Província de Lleida, amb un fill o filla, o familiar, amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament (DID) al seu càrrec. Que es trobin en una de les situacions següents:

* Famílies amb més d’una persona amb DID a càrrec.
* Famílies on hi hagi un problema de salut, per malaltia dels pares o cuidadors, envelliment dels pares o    cuidadors majors de seixanta anys, situacions de depressió i/o estès del cuidador, entre altres.
* Motius d’estrès familiar, per trastorns de la conducta de la persona amb DID, grau de discapacitat elevat, mort d’algun familiar, hospitalització d’algun familiar, separació, o altres.
* Motius laborals, dificultat de conciliació de la vida laboral amb la vida familiar.
* Famílies amb dificultats econòmiques.
* Famílies que no compten amb cap servei de suport. 

Com es farà? Les entitats prestadores del servei seran les entitats sòcies d’ALLEM
Per al projecte pilot de l’any 2017 les entitats prestadores dels servei seran les entitats sòcies de la Federació ALLEM, que posaran a disposició del projecte 28 places residencials, incloent diferents nivells de suport, en llar residència o residència.
La previsió d’oferir 1 servei de RESPIR, de 48 hores, per plaça disponible, al mes. Comptant 12 mesos de servei, en el marc d’aquest projecte pilot, es preveu oferir 240 serveis de RESPIR anuals, de 48 hores de mitjana.
El programa té la finalitat de ser l’inici de la implantació d’un servei de RESPIR estable a les comarques de Lleida, que pugui consolidar-se per a persones amb discapacitat intel·lectual i, arribar, també, a altres tipologies d’usuaris amb situació de dependència.
Amb aquesta finalitat la Federació ALLEM compartirà l’experiència del projecte pilot 2017 amb les entitats d’altres discapacitats de Lleida, i amb les demés entitats socials que presten serveis de suport a persones grans i a persones en situació d’exclusió social, en el marc de la Taula d’Entitats d’Economia Social de la Diputació de Lleida.


Veure totes les notícies
Presentació programa Respir Presentació programa Respir DINCAT - ALLEM