Assemblea General i Extraordinària de la Federació ALLEM i homenatge a Antoni Mateus.

23 / 05 / 2019 

El passat dijous 23 de maig, la Federació ALLEM amb tots els directors /gerents i referents dels Grups de Treball de la federació, va celebrar l’Assemblea General anual.

De les 9:30 a les 13:30 hores, al Menjador de la Cafeteria DAVALL de La Llotja de Lleida, es van reunir per tractar els temes establerts a l’ordre del dia:


Benvinguda i apertura de l’assemblea per part de la presidència.

1r.- Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2018.

2n.- Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018.

3r.- Presentació i aprovació del pla de treball de l’any 2019.

4t.- Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2019.

5è.- Aprovació de les quotes 2019 per les entitats federades.

6è.- Cessament i nomenament de membres de la Junta de la Federació ALLEM.

- Cessament de Anna Campos Valverde (ASPROS), com a Tresorera.

- Nomenament de Enric Herrera Brescó (ASPROS), com a Tresorer.

- Nomenament de Jordi Morillas Baena (ACÚDAM), com a Vocal.

7è.- Nomenament de dos representants per a l’aprovació i signatura de l’acta de la sessió, conjuntament amb el President i el Secretari.

8è.- Torn obert de paraules. 

Agraïments i tancament de l’assemblea per part de la presidència.


Per concloure la jornada, es va celebrar un dinar especial, amb motiu de l’homenatge a l'expresident de la Federació ALLEM i actual president de Talma, Antoni Mateus, per fer un agraïment extraordinari a la seva tasca durant els 10 anys a la Federació. 

En aquest dinar hi foren convidats les persones més importants per Antoni Mateus al llarg de la seva trajectòria per ALLEM i en el sector social a Lleida.

La Federació ALLEM i les entitats que en formen part, reiterem el nostre reconeixement i no ens cansarem de donar les gràcies a Antoni Mateus, que deixa un gran llegat al sector de la discapacitat a Catalunya i, especialment, a Lleida. 

Veure totes les notícies
Assemblea 2019 1 Assemblea 2019 Homenatge Antoni Mateus 1 Homenatge Antoni Mateus