Celebració de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació ALLEM

09 / 04 / 2017 

L'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació ALLEM, es va celebrar el dia 6 d’abril 2017, a l'espai de la cafeteria i restaurant de La LLOTJA,  gestionat per Bo de Shalom,  situat a l'avinguda de Tortosa, núm. 2, de Lleida, de les 11:00 a les 13:30 hores, (seguida d’un dinar), amb el següent:

Ordre del Dia
1r.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General celebrada el 17 de març 2017.
2n.- Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2016.
3r.- Aprovació del balanç de situació i el compte de resultats de l’exercici 2016.
4t.- Presentació i aprovació del pla de treball de l’any 2017, a càrrec dels referents dels grups de treball.
5è.- Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2017.
6è.- Aprovació de les quotes 2017 per les entitats federades.
7è.- Aprovació de la baixa com a socis del CLÚSTER CRÉIXER.
8è.- Torn obert de paraules.

L'Assemblea va començar amb la benvinguda a tots els assistents per part del president, Antoni Mateus, seguidament es varen aprovar per tots els representants de les entitats sòcies assistents a l'Assemblea, la memòria d'activitats del 2016, el balanç de situació, i el compte de resultats de l'exercici anterior 2016.

Presentació del Pla de Treball 2017 a càrrec dels referents de cada grup:

REVISIÓ DEL MODEL, referents  responsables: Rosa Morera d'ACUDAM i Albert Esteban de l'ASSOCIACIÓ  ALBA.

PLACES NOVES I FLEXIBILITZACIÓ, referent responsable: Maite Trepat de l'ASSOCIACIÓ ALBA.

COSTOS PER SERVEIS, referents responsables: Josep M. Solé de TALMA i Ramon Castelló d'ACUDAM.

CETS - MODEL I FINANÇAMENT PÚBLIC - CONTRACTACIÓ INCLUSIVA, referent responsable: Teresa Benet de FUNDACIÓ ILERSIS.

PROGRAMA RESPIR, referent responsable: Assumpta Fortuny de la FEDERACIÓ ALLEM.

CONTRACTACIÓ SERVEIS SOCIAL, referent responsable: Assumpta Fortuny de la F. ALLEM.  CEDIAP'S, referent responsable: Pilar Sala de l'ASSOCIACIÓ ALBA.  

SEXUALITAT, referents responsables: Toñi Segura del CENTRE ASSISTENCIAL SAN JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA i Isabel Pina de L'ESTEL.

 ACTIVITAT FÍSICA I LLEURE, referent responsable: Alvador Terreros d'ACUDAM.

TREBALL SOCIAL, referents responsables: Trini Torres de L'ESTEL i Esther Temprador de l'ACUDAM.

ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA, referent responsable: Isabel Pina, de L'ESTEL.

COMUNICACIÓ, referent responsable: Trini Font de la FEDERACIÓ ALLEM.

FORMACIÓ, referent responsable: Montse Carbonell de la FEDERACIÓ ALLEM.

Posteriorment es va procedir a l'exposició i aprovació dels punts 5è, 6è i 7è de l'ordre del dia.

Per finalitzar, el president va donar torn obert de paraules i a les 13.30 h. va donar per finalitzada l'Assemblea.

Podeu veure la Memòria d'activitats 2016 al pdf adjunt.

Veure totes les notícies
Assemblea ALLEM 2017 Assemblea ALLEM 2017 - A Assumpta ALLEM Memòria Activitats ALLEM 2016