Fundació Privada Aspros

Descripció 

L’objectiu de la Fundació és difondre i ampliar actuacions dirigides a la construcció d’una societat de progrés basada en la igualtat d’oportunitats i en la promoció social individual.

Qui som

La Fundació Aspros es va constituir l’any 1962 com a associació i al gener de 2005 va passar a ser Fundació. L’entitat sempre ha apostat per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves famílies. La seva tasca en pro de la discapacitat intel·lectual ha estat ampliada en el decurs d’aquests anys a altres discapacitats com són: la discapacitat física, sensorial i malalties mental, orgànica, entre altres.

Fundació Aspros és un referent per l’impuls d’accions de sensibilització envers les discapacitats psíquiques i sobretot, una entitat pionera en la realització de programes adreçats a afavorir la inserció social i laboral d’aquest col·lectiu.

En l’actualitat Aspros atén 426 persones amb discapacitat. Majoritàriament són persones amb discapacitat intel·lectual severa, mitjana, lleugera o límit, d’etiologies diverses: síndrome de Down, encefalopaties, trastorns metabòlics, incompatibilitats RH, entre altres. També altres discapacitats (físiques amb afectacions motrius greus, sensorials i malalts mentals crònics).

Al mateix temps, l’entitat compta amb un total de 373 professionals en plantilla, de diferents perfils (psiquiatres, psicòlegs, dietistes, assistents socials, pedagogs, infermers, logopedes, fisioterapeutes, monitors, així com un equip mèdic multidisciplinari).

Missió, visió i valors

Fundació Aspros ha creat, en el transcurs de 52 anys, una xarxa de serveis integrals que garanteixen la permanència als seus centres i serveis des de la joventut fins a la vellesa. Assoleix així el més alt nivell en l'atenció personalitzada i la millora de la qualitat de vida de cada persona amb discapacitat i la seva família.

La MISSIÓ de la Fundació ASPROS és fomentar un model de convivència social per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i facilitar la seva integració social. Amb les seves activitats, la Fundació ASPROS té la intenció de promoure i sensibilitzar per a una millor consciència social envers la integració social i laboral del disminuït psíquic.
La VISIÓ de la Fundació Aspros és la de ser un punt de referència en el sector d’assistència i integració social i laboral de les persones amb discapacitat psíquica.

La Fundació és pionera en el desenvolupament d’accions i programes de sensibilització de tota la ciutadania envers aquest col·lectiu.

Els VALORS en els que es fonamenta la Fundació Aspros són:

• la no discriminació
• la integració
• el compromís
• la professionalitat
• el respecte
• la convivència
• la millora contínua
• la investigació contínua

L’entitat compta amb el seu propi Espai de Reflexió Ètica (ERE), constituït l’any 2014.

Àrea d’Atenció a la Persona

• Àrea d’acolliment residencial

- Deu llars-residències: ofereixen servei a 200 persones
- Residencies Especialitzades:
• Centre Empresseguera: 50 persones
• Centre La Coma: 25 persones
• Residència F. Macià: 10 persones

• Serveis de teràpia ocupacional:

- Quatre Centres ocupacionals: ofereixen servei a 171 persones.
• Fundació Sorigué
• Casa Nostra
• Ciutat Campus
• Entrevies

• Servei Ocupacional d’inserció :

- Tres centres: ofereixen servei a 44 persones.
• Fundació Sorigué
• Casa Nostra
• Entrevies

• Servei prelaboral:
Ofereix servei a 30 persones.

• PQPI’s:
20 alumnes

• Esport i lleure:

- Club esportiu: ofereix activitats esportives i d’oci.

Àrea de Treball (Centre Especial de Treball)

El Centre Especial de Treball d’Aspros actualment ofereix la integració al món laboral a 145 persones amb discapacitat psíquica. Treballa en diferents àmbits:

• Jardineria: servei de manteniment i nova creació de zones enjardinades.
• Manipulats: muntatge de manipulats en general, components, retractilat, envasament.
• Servilògic: Emmagatzematge, logística, compres centralitzades, gestió 2.0 i comercialització.
• AsprosArt: taller artesanal amb materials reutilitzats.
• Tecnosolucions: digitalització, gestió i Custòdia documental, franqueig i destrucció documentació confidencial.

Aspros

Avinguda de Madrid, 21 altell
25002 Lleida
973278087
informacio@aspros.cat
www.aspros.cat