La Federació ALLEM presenta una moció a l'Ajuntament de Lleida per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya.

04 / 05 / 2019 

Els membres del consistori reunits al Ple van donar la paraula a la Coordinadora, per poder explicar els punts claus de la moció.  A. Fortuny va recalcar que les retallades en el sector es produeixen des de l'any 2010, on la Generalitat comunica al Govern de l'Estat una quantitat inferior de treballadors/es amb discapacitat durant 5 anys, el que disminueix els recursos aportats pel Govern central. A més a més, dels recursos provinents de la Conferència Sectorial durant els darrers anys, la Generalitat ha fet una distribució desigual que no ha garantit la sostenibilitat dels CETs a Catalunya. El 31 de maig de 2011 es van congelar totes les subvencions per a la contractació de nous treballadors/es amb discapacitat i per a les USAPS (Unitat de Suport a l'Activitat Professional) que han de vetllar per la incorporació de les persones amb discapacitat al mercat ordinari. I finalment, l'any 2015 es va anunciar la creació d'un nou model català de Centres Especials de Treball que, 4 anys després, encara no s'ha elaborat.

Els acords que es demanaren a la corporació foren:

1. Instar al Govern de l'Estat a què, augmenti els recursos necessaris per garantir la subvenció de l'SMI als treballadors i treballadores dels Centres Especials de Treball.
2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar els recursos propis destinats als CETs de Catalunya per tal de garantir la seva viabilitat econòmica.
3. Instar al Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre de l'any 2019 el pagament de tots els endarreriments de l'any 2018 que té amb el sector de la discapacitat.
4. Publicar de manera immediata la nova convocatòria d'ordres.
5. Continuar disposant d'espais de concertació amb el sector de les persones amb discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que asseguri el compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat.
6. Incrementar notablement, durant l'any 2018, les insercions al mercat de treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d'inspeccions laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva d'aquests llocs de treball.
7. Potenciar els centres especials de treball d'economia social i cooperativa arrelats al territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat i les persones amb especials dificultats.
8. Donar compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre els centres especials de treball.
9. Fer arribar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'entitat per a la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya (DINCAT), al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), etc.

Després que diferents grups polítics manifestessin les seves aportacions i valoracions, finalment es va procedir a la votació que va portar l'aprovació per unanimitat de la moció.

ALLEM valora positivament el compromís dels grups polítics de Lleida, però insistim en el fet que cal aconseguir més esforços per trobar una solució.

Veure totes les notícies
Assumpta Fortuny moció Ajuntament 3maig