Serveis a les persones

Atenció diürna 

Centres d’atenció especialitzada. (CAE)
Servei Especialitzat en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. (SESM-DI)
Servei Ocupacional d’Inserció. (SOI)
Servei de Teràpia Ocupacional. (STO)
Unitat d’Hospitalització en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. (UHEDI-DI)

Atenció precoç 

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). I altres serveis d’atenció a la primera infància.

Educació 

Associació de Mares i Pares. (AMPA)
Centres d’Educació Especial. (CEE)
Programes de Qualificació Professional Inicial. (PQPI)
Programa de transició a la vida adulta.
Servei d’Acompanyament Terapèutic per a la Inserció Social. (SATIS)
Unitat Mèdico-Educativa. (UME)

Habitatge 

Llars Residència.
Servei residencial 24 h.
Suport a l’autonomia a la pròpia llar.

Laboral 

Centre Especial de Treball. (CET)
Enclavament laboral.
Formació ocupacional.
Serveis d’integració a la empresa ordinària.
Unitat de Suport a l’Activitat Professional. (USAP)

Lleure i esport 

Servei de lleure de cap de setmana.
Servei de lleure d'estiu.
Servei de lleure diari.
Servei de lleure puntual.
Esport.