Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació ALLEM - 23 de maig 2019

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació ALLEM

Data celebració: Dijous 23 de maig
Horari: De les 9:30 a les 13:30 hores. 
Lloc: Menjador de la Cafeteria DAVALL de La Llotja, Avinguda de Tortosa, número 4, Lleida.
Organitza: Federació ALLEM

Ordre del Dia

Benvinguda i apertura de l’assemblea per part de la presidència.

1r.- Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2018.
2on.- Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018.
3r.- Presentació i aprovació del pla de treball de l’any 2019.
4rt.- Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2019.
5è.- Aprovació de les quotes 2019 per les entitats federades.
6è.- Cessament i nomenament de membres de la Junta de la Federació ALLEM.
- Cessament de Anna Campos Valverde (ASPROS), com a Tresorera.
- Nomenament de Enric Herrera Brescó (ASPROS), com a Tresorer.
- Nomenament de Jordi Morillas Baena (ACÚDAM), com a Vocal.
7è.- Nomenament de dos representants per a l’aprovació i signatura de l’acta de la sessió, conjuntament amb el President i el Secretari.
8è.- Torn obert de paraules. 

Agraïments i tancament de l’assemblea per part de la presidència.

El dinar de cloenda, en motiu de l'homenatge a l'expresident de la Federació ALLEM, Antoni Mateus, serà servit per BO de SHALOM. 

Veure totes les activitats