Assemblea General Anual 2021 de la Federació ALLEM

25 / 05 / 2021 

El passat dijous 20 de maig, la Federació ALLEM amb tots els directors /gerents i referents dels Grups de Treball de la federació, va celebrar l’Assemblea General anual, en format online.

De les 9:30 a les 12 hores, President, Secretari de la Junta , Coordinadora i equip tècnic de la federació es van reunir al menjador del Restaurant Davall de la Llotja, gestionat per ILERSIS  Fundació Privada, per reunir-se virtualment amb tots els directors /gerents i referents dels Grups de Treball de la federació, per tractar els temes establerts a l’ordre del dia:

Benvinguda i apertura de l’assemblea per part de la presidència.Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2020.

2n.- Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2020.

3r.- Presentació i aprovació del pla de treball de l’any 2021.

4rt.- Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2021.

5è.- Aprovació de les quotes 2021 per les entitats federades.

6è.- Cessament i nomenament de membres de la Junta de la Federació ALLEM.

• Cessament de Josep Maria Revés (IMO Salvador Seguí), per jubilació.

7è.- Sol·licitud de declaració administrativa i fiscal com a entitat d’utilitat pública.

8è.- Nomenament de dos representants per a l’aprovació i signatura de l’acta de la sessió, conjuntament amb el President i el Secretari.

9è.- Torn obert de paraules.

Agraïments i tancament de l’Assemblea per part de la presidència.

Per concloure la jornada, la Sra. Carme Trilla, Presidenta de la Fundació Hàbitat3, que va oferir una reflexió sobre el dret a l’habitatge per les persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables. 

La Federació ALLEM i les entitats que en formen part, reiterem el nostre reconeixement al que ha estat l'últim secretari de la Federació ALLEM, Josep Mª Revés, i li agraïm la seva participació en la lluita pels drets de les persones amb discapacitat i la seva tasca durant tots aquesta anys també com a Director del CET IMO Salvador Seguí de Lleida. 

Ver todas las noticias
Asamblea General ALLEM 2021 Online Asamblea General ALLEM 2021 Online Asamblea General ALLEM 2021 Online - Carme Trilla Asamblea General ALLEM 2021 Online - Carme Trilla